Meteen naar de inhoud

Wat beogen we?

De Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid in 1988 opgericht met als belangrijkste doelstelling de promotie van de bestuurswetenschappen en de bestuurskunde in België. Nederlandstalige theoretici en practici vinden sindsdien binnen de VVBB een trefpunt waar, vanuit wetenschap en praktijk, samen aan onderzoek en uitwisseling van ervaringen wordt gedaan, met het oog op een betere bestuurspraktijk. Het streven van de vereniging om een representatieve vereniging te vormen van “professionals” in de bestuurspraktijk en in het bestuursonderzoek op alle niveaus van het openbaar bestuur, bepaalt haar keuze voor openheid, pluralisme en wetenschappelijke disciplinariteit bij de realisatie van haar doelstellingen.

De VVBB richt zich dus tot alle bestuursniveaus in dit land. De gemeenten en provincies, de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid laten hun bestuurskundige bekommernissen doorwerken binnen de vereniging. Daarin ligt de specificiteit en tegelijk de meerwaarde van de VVBB: zij biedt een uniek, ongebonden en onafhankelijk uitwisselingsforum aan deze ambtenaren, politici en wetenschappers van alle bestuursniveaus en de verschillende bestuurskundige problemen kunnen er vanuit hun complexe samenhang worden aangepakt.

Wat doen we?

Prijzen

De VVBB tracht goed bestuur en beleid te stimuleren door het toekennen van de prijs van Overheidsmanager van het jaar, de Life-time achievement award en de prijs voor Nederlandstalig overheidstalent.

Tijdschrift

Reeds meer dan 20 jaar vormt het Vlaams Tijdschrift voor Overheidsmanagement (VTOM) een toonaangevend tijdschrift met een unieke combinatie van wetenschappelijke artikelen en praktijkgerichte bijdragen.

Evaluatieplatform

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk voor alle actoren werkzaam rond en geïnteresseerd in beleidsevaluatie, binnen alle beleidssectoren en bestuursniveaus.

Publieke debat

Door het formuleren van opinies en inname van stellingen, tracht de vereniging bij te dragen en impact te hebben op het publieke debat omtrent de rol en het functioneren van de publieke sector.

Met wie werken we samen?

Samen met de franstalige zustervereniging Association francophone des sciences de l’administration et de la gestion publique (AFSA) vormt de VVBB het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen (BIBW) dat fungeert als nationale afdeling van het Internationaal Instituut voor Bestuurswetenschappen (IIAS).

IIAS_VVBB

Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) is een consortium van bestuurskundige onderzoekers bij Vlaamse academische instellingen. Het Steunpunt heeft als missie om op een flexibele en interactieve manier wetenschappelijk onderzoek te voeren ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie, op basis van de verwachtingen van de Vlaamse overheid en de jaarlijkse beleidsprioriteiten.

Steunpunt_VVBB

De Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde is een bloeiend forum van mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. Daaronder bevinden zich professionals, onderzoekers en studenten uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur.

BestuurskundeNL_VVBB

Hoe werken we?

De VVBB is een vereniging zonder winstoogmerk waarbij de statuten de structuur van de vereniging bepalen. Het hoogste gezagsorgaan van de VVBB is de algemene vergadering. Alle leden maken er deel van uit. Zij vergadert minstens één keer per jaar om te stemmen over de rekening, de begroting en het activiteitsverslag goed te keuren.

De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Deze raad is samengesteld uit tenminste twaalf leden en ten hoogste vijfentwintig leden, gekozen en benoemd door de algemene vergadering. Hij bepaalt het algemeen beleid van de vereniging; vertegenwoordigt en verbindt de vereniging en heeft de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur en beschikking te stellen.

De raad stelt in zijn midden een bureau samen. Het bureau bestudeert alle aangelegenheden die de raad van bestuur dient te behandelen en legt ze hem voor; het waakt over de uitvoering van de beslissingen van de raad en houdt het algemeen toezicht op het dagelijks bestuur van de vereniging dat wordt uitgeoefend door de voorzitter Prof. dr. Joris Voets, bijgestaan door de secretaris Nicolai De Wulf.